HMS Fältmek AB

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar om behandling av personuppgifter hos HMS Fältmek AB. Den besvarar frågor om vilka personuppgifter HMS Fältmek AB samlar in, använder eller delar, för vilka ändamål uppgifterna samlas in och vilka rättigheter användarna har. Syftet med policyn är att säkerställa att HMS Fältmek AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom HMS Fältmek AB:s verksamhet är HMS Fältmek AB personuppgiftsansvarig.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak våra anställdas namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal och administrera samt utbetala lön.

 

Leverantörer

HMS Fältmek AB köper varor av leverantörer. Detta medför ett behov av att behandla leverantörernas personuppgifter för att kunna göra utbetalningar och för att kontakta leverantörer.

Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid ingåendet av avtal eller under avtalsförhållandet.

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

HMS Fältmek AB kommer inte sälja Dina personuppgifter till tredje part.

HMS Fältmek AB kommer inte överföra Dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Cookie-hantering

HMS Fältmek AB använder cookies och andra liknande tekniker för statistiska ändamål och för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som hjälper HMS Fältmek AB att förstå hur användare använder webbplatsen och öka användarvänligheten.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta fredrik.hjartstrom@hmsfaltmek.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

HMS FÄLTMEK AB

Sedan starten 2004 i Gällivare har vi bedrivit verksamhet inom industrin med störst fokus på tunga reparationer inom gruvnäringen.